[metaslider id=393]

Tomasz Konturek

Historia dzieje się

Fundacja Ignatianum realizuje zadanie „Historia dzieje się”, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla społeczeństwa. Projekt realizowany jest w latach 2022-2024. Istotą projektu jest stworzenie nowoczesnego narzędzia w postaci programu telewizji internetowej z zakresu publicystyki historycznej z udziałem naukowców z różnych dyscyplin (historia, politologia, socjologia, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, nauki o bezpieczeństwie) przeznaczonego do emisji w mediach społecznościowych i do swobodnego wykorzystania jako komponent wykładowy oraz na lekcjach historii i WOS. W ramach projektu zostanie opracowane i przygotowanie 60 odcinków programu o długości ok. 30-minut. Ideą programu jest omówienie w każdym odcinku jakiegoś istotnego współcześnie zjawiska, bieżących wydarzeń przykuwających uwagę opinii publicznej lub odniesienie do przypadającej rocznicy z ukazaniem analogii historycznych, ich źródeł dziejowych lub rozwiązań problemu stosowanych w różnych momentach i różnych miejscach. Istotnym komponentem przedstawianego projektu, służącym wzmocnieniu walorów dydaktycznych programu, jest stworzenie narzędzi dydaktycznych w postaci pakietu ułatwiającego wykorzystanie stworzonego programu w dydaktyce na poziomie szkoły średniej oraz w dydaktyce akademickiej. Komponent zawierać będzie propozycje wykorzystania, przykładowe pytania do dyskusji, zestawienie terminów, postaci i wydarzeń poruszanych w programie, a także odniesienie do efektów kształcenia właściwych dla danego etapu nauki.

Odcinki dostępne są na kanale: Historia dzieje się

Nasz profil fb Historia dzieje się

Realizacja programu „Historia dzieje się!” jest sfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/537149/2021/2022, kwota finansowania 873 080 zł (całkowita wartość projektu).

Projekt Future4Refugees, 2022-2024

      

O PROJEKCIE:

„Wzmocnienie potencjału akademickiego i zatrudnienia ukraińskich młodych uchodźców poprzez zastosowanie kompetencji cyfrowych” (Future4Refugees, 2022-2024) to dwuletni projekt, w ramach, którego Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie (UWB) będzie działał w partnerstwie z polską Fundacją Ignatianum (Kraków).

Projekt „FUTURE4REFUGEES” rozwija wiedzę i umiejętności młodych ukraińskich migrantów przymusowych w wieku 15-18 lat w celu wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych do rozwoju osobistego i zawodowego, oraz do nauki. Projekt ma na celu łączyć młodych ludzi mieszkających w Czechach i w Polsce z lokalnym środowiskiem szkolnym i uniwersyteckim, przyczyniając się do rozwoju ich potencjału akademickiego i zawodowego.

Ogólnym celem projektu jest zaprojektowanie i przetestowanie metodologii hybrydowej (podejścia do uczenia się formalnego i nieformalnego), poszerzania wiedzy i umiejętności młodych ukraińskich migrantów przymusowych do stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu rozwiązywania rzeczywistych przypadków z różnych sfer życia ludzkiego. Działania łączą formalne i nieformalne uczenie się, biorąc pod uwagę praktyczne aspekty i specyfikę edukacji migrantów w tle.

Instytucje partnerskie opracują i przetestują metodykę szkolenia hybrydowego w oparciu o „Przewodnik wiedzy cyfrowej dla młodych uchodźców” oraz kurs online z udziałem 30 młodych migrantów przymusowych z Ukrainy oraz 10 edukatorów z Polski i Czech. W oparciu o zweryfikowaną metodologię i kurs online kolejnych 20 edukatorów zostanie przeszkolonych. Łącznie 230 młodych migrantów z Ukrainy wzmocni swoje praktyczne kompetencje cyfrowe.

Efektem projektu jest zestaw materiałów dydaktycznych w postaci Przewodnika oraz kursów MOOC (kursów dla młodych migrantów przymusowych i ich edukatorów) w 4 językach: angielskim, ukraińskim, polskim i czeskim. Opiera się na sprawdzonej metodologii łączącej formalne i nieformalne podejście do edukacji. Inne wyniki obejmują: 260 cyfrowych odznak i certyfikatów dla przeszkolonych młodych przymusowych migrantów i edukatorów; Strona internetowa; materiały informacyjne i konferencję.

Każdy z partnerów posiada szerokie sieci współpracy w swoich krajach, co pomoże w szerszym rozpowszechnianiu wyników i zachęcaniu wykorzystania zaprojektowanego MOOC oraz Przewodnika dla nauczycieli. Obaj partnerzy będą koordynować ze sobą realizację projektu w swoich krajach i plany taktyczne.

Fundacja Ignatianum zapewni ekspertyzy dotyczące nieformalnej pracy z uchodźcami. W tym celu przeprowadzi seminarium online, w którym z zaangażowaniem psychologów zwróci uwagę na podstawowe zagadnienia związane z pracą z uchodźcami. UWB będzie odpowiedzialny za opracowanie i uruchomienie MOOC dla młodzieży oraz jego pilotażowe przetestowanie i wdrożenie podczas pilotażu. Wdrożenia MOOC dla edukatorów będzie odbywać się przez Fundację Ignatianum. Obaj partnerzy zaoferują materiał i ogólny projekt kursów MOOC.

ABOUT PROJECT:

“Enhancement of Academic and Employment Potential of Ukrainian Young Refugees via Applied Digital Competences” (Future4Refugees, 2022-2024) it’s a 2-year project where the University of West Bohemia in Pilsen (UWB) will act in partnership with the Polish Ignatianum Foundation (Krakow).

The “FUTURE4REFUGEES” project develops the knowledge and skills of young Ukrainian forced migrants aged 15-18 to use modern digital technologies for personal, study, and professional growth. It connects young people residing in the Czech Republic and Poland with the local school and university environment, contributing to their academic and employment potential.

The overall project goal is to design and test the hybrid methodology (formal and non-formal learning approaches) of enhancing the knowledge and skills of young Ukrainian forced migrants to employ modern digital technologies to solve real-life cases from different spheres of human life. The activities combine formal and non-formal learning, considering practical aspects and the specifics of background migrant education.

The partner institutions will develop and pilot test the methodology of the hybrid training course based on the “Digital Knowledge Guide for Young Refugees” and an online course with the participation of 30 young forced migrants from Ukraine and 10 educators from Poland and Czech Republic. Based on a verified methodology and an online course, another 20 educators will be trained for multiplication. A total of 230 young Ukrainian migrants will strengthen their practical digital competencies.

The result of the project is a set of teaching materials shaped into a Guide and MOOCs (courses for young forced migrants and their educators) in 4 languages: English, Ukrainian, Polish and Czech. It is based on a verified methodology combining formal and non-formal educational approaches. Other outputs include: 260 digital badges and certificates for trained young forced migrants and educators; a website; dissemination materials and a conference.

Each of the partners has wide cooperation networks in their countries, which will help to disseminate the results wider and sustain the use of the designed MOOC and the Teaching Guide. Both partners will coordinate the project implementation in their countries and tactic plans with each other.

The Ignatianum Foundation will provide expertise on non-formal work with refugees. For this, it will conduct a webinar highlighting the core issues of working with refugees with psychologists’ engagement. The UWB will be responsible for developing and launching a MOOC for young people and its pilot testing and implementation during the pilot testing and implementation of a MOOC for educators – by the Ignatianum Foundation. Both partners will offer the material and the overall design for MOOCs.

 

 

Projekt Kids Lab for Sustainability

Informacje o projekcie

Program Erasmus Plus 

Akcja 2. Edukacja Szkolna. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Tytuł projektu:  Kids Lab for Sustainability – Dziecięce Laboratorium dla zrównoważonego rozwoju

Skrót tytułu: KidsLab4Sus

Nr grantu: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000034345

Okres realizacji: 2022-01-01 – 2024-06-30

Kwota dofinansowania: 262 898 EUR

W projekcie biorą udział:

Fundacja Ignatianum – koordynator projektu – Polska

Dublin City University – Irlandia

Libera Universita Maria SS. Assunta di Roma – LUMSA – Italia

Fondazione Politecnico di Milano – Italia

Universitat International de Catalunya – Hiszpania

Celami projektu są:

 1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez zaoferowanie nowego programu nauczania „STEAM – edukacja OUTDOOR dla zrównoważonego rozwoju” wraz ze wskazówkami dla edukatorów. Program zostanie opracowany jako uzupełnienie krajowej podstawy programowej, elastyczne narzędzie dla wszystkich edukatorów, opublikowany na stronie internetowej projektu jako OER.
 2. Zwiększenie kompetencji (i pewności siebie) nauczycieli przedszkolnych w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczenie im zestawu innowacyjnych materiałów dydaktycznych łączących ideę zrównoważonego rozwoju z podejściem STEAM i uczeniem się opartym na dociekaniu.
 3. Budowanie synergii i ułatwianie przepływu wiedzy pomiędzy szkolnictwem wyższym, przedszkolami i decydentami oświatowymi w celu zapewnienia większego na lokalny system przedszkolny.
 4. Kształcenie „liderów zmian” – nauczycieli przedszkolnych, którzy będą promować podejście STEAM do edukacji zrównoważonego rozwoju w swoim środowisku przedszkolnym i budować system wsparcia dla innowatorów, aby zapobiec kryzysowi emocjonalnemu i wypaleniu zawodowemu. Projekt ma na celu zwiększenie u nauczycieli poczucia inicjatywy, pewności siebie, elastyczności w nauczaniu, ale także ich kompetencji cyfrowych i umiejętności uczestniczenia w społeczności uczącej się.
 5. Podniesienie jakości szkoleń przed rozpoczęciem pracy w sektorze ECEC poprzez wprowadzenie modułu dotyczącego STEAM i zrównoważonego rozwoju do programów uniwersyteckich (jako blended learning, co czyni szkolenie bardziej atrakcyjnym, łącząc praktyczne doświadczenia z kursem online – podejście partycypacyjne z cyfrową, elastyczną metodologią). Projekt ma na celu opracowanie i upowszechnienie sprawdzonego w skali międzynarodowej podręcznika dla trenerów nauczycieli, zawierającego wskazówki dotyczące wprowadzania podejścia STEAM w celu kształtowania u dzieci zrównoważonych postaw wobec przyrody.

 

Strona projektu

Harmonogram wsparcia – rezultaty projektu

 1. Repozytorium zasobów „Outdoor STEAM activities” 2022-01-01 – 2022-06- 30
 2. Program zajęć dla przedszkola “Outdoor STEAM for sustainability” 2022-05-01 – 2023-02-28
 3. Program kształcenia nauczycieli ECEC na poziomie uniwersyteckim 2023-03-01 – 2023-07-31
 4. Kurs on-line “STEAM and SUSTAINABILITY TEACHING COMPETENCES” dla nauczycieli 2023-08-01- 2024-04-30
 5. Podręcznik do szkolenia nauczycieli “STEAM and Sustainability at the preschool 2023-09-01 – 2024-06-30

 

Wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu

Terminy planowanych wydarzeń

16.10.2022 Irlandia

16.10.2022 Rzym

16.10.2022 Barcelona

26.06. 2023 Kraków

26.04.2024 Mediolan

Polski 4UA Centrum Edukacji i Integracji

 

Projekt Polski 4U

Polski 4UA Centrum Edukacji i Integracji – to punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy  jesteśmy do Państwa dyspozycji poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 w CH Bonarka.

Inicjatorem i współfinansującym działalność Punktu Polski4UA jest CH Bonarka.

Centrum działa w ramach współpracy Fundacji Ignatianum, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i CH Bonarka.  Posiadamy duże doświadczenie w pracy z migrantami oraz nauce języka polskiego obcokrajowców. Jesteśmy platformą wymiany doświadczeń międzykulturowych a także wspieramy cudzoziemców w integracji w Polsce. Codziennie wsłuchujemy się w nowe historie przez co znamy problemy i wyzwania migrantów.  Nasze działania opieramy na innowacyjnych ideach, które są dopasowane do aktualnych potrzeb.

Główne działania w Polski 4UA Centrum Edukacji Integracji koncertującą się na bezpłatnej nauce języka polskiego osób dorosłych, pomocy w sprawach bieżących uchodźców oraz wsparcia psychologicznego.

Przychodząc do Centrum:

 • Otrzymasz pomoc psychologiczną,
 • Uzyskasz bezpłatną stacjonarną i online możliwość nauki języka polskiego w małych grupach
 • Będziesz mieć możliwość wsparcia w obsłudze kursu elearningowego do nauki języka polskiego
 • Otrzymasz możliwość uczęszczania na spotkania polish speaking club
 • Będziesz mógł uczestniczyć w spotkaniach migrants integrations meeting
 • Uzyskasz dostęp do konsultacji indywidualnych w zakresie min. doradztwa  zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu pod adresom mailowym: Polski4ua@ignatianum.edu.pl

Poniżej harmonogram spotkań w Polski 4UA Centrum Edukacji i Integracji:

 

L.P  Dzień Tygodnia  Rodzaj Aktywności  Godzina od  Godzina do  Miejsce 
1  

 

 

 

każdy poniedziałek

 

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Konsultacje z psychologiem 10:00 12:00 Bonarka City Center
3 Konsultacje językowe (stacjonarne) 12:00 13:00 Bonarka City Center
4 Zajęcia z języka polskiego, grupa 1B 14:00 15:30 Bonarka City Center
5 Dyżur specjalisty w języku polskim i ukraińskim wspierającego kurs e-learningowy do nauki języka polskiego 14:00 15:30 Bonarka City Center
6 Zajęcia z języka polskiego, grupa 2B 16:00 17:30 Bonarka City Center
1  

 

każdy

wtorek

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Spotkania migrants integrations meetings 10:00 13:00 Bonarka City Center
3 Spotkania migrants integrations meetings 14:00 17:00 Bonarka City Center
1  

 

 

każda środa

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Spotkania polish speaking club 10:00 12:00 Bonarka City Center
3 Konsultacje językowe stacjonarne 12:00 13:00 Bonarka City Center
4 Zajęcia z języka polskiego, grupa 3B 14:00 15:30 Bonarka City Center
5 Zajęcia z języka polskiego, grupa 4B 16:00 18:00 Bonarka City Center
1 każdy

czwartek

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Spotkania migrants integrations meetings 10:00 13:00 Bonarka City Center
3 Spotkania migrants integrations meetings 14:00 17:00 Bonarka City Center
4 Dyżur specjalisty w języku polskim i ukraińskim wspierającego kurs e-learningowy do nauki języka polskiego 15:00 16:00 Bonarka City Center
1  

 

 

każdy

piątek

Obsługa interesantów zgłaszających się do Punktu 10:00 18:00 Bonarka City Center
2 Dyżur specjalisty w języku polskim i ukraińskim wspierającego kurs e-learningowy do nauki języka polskiego 10:00 13:00 Bonarka City Center
3 Konsultacje indywidualne (doradztwo zawodowe, ekspertami, rozmowy z Uczestnikami Q&A) 14:00 16:00 Bonarka City Center
4 Konsultacje z psychologiem 16:00 18:00 Bonarka City Center

 

STYPENDIUM „EFFATHA – DOBRY START”

Fundacja Ignatianum zaprasza do aplikowania o stypendium „Effatha – dobry start”, edycja 2021.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 1. są studentami studiów I i II oraz III stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz słuchaczami Szkoły Doktorskiej, posiadają obywatelstwo polskie lub posługują się Kartą Polaka;
 2. znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej związanej z sytuacją rodzinną, społeczną, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych lub wychowywały się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 3. uzyskały średnią ocen (zgodną z regulaminem studiów/regulaminem Szkoły Doktorskiej) minimum 3,75 za ostatni rok akademicki, bądź też wykazują się szczególnymi osiągnięciami naukowymi lub organizacyjnymi. W szczególnych przypadkach średnia ocen może zostać obniżona, o czym każdorazowo decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 4. ukończyły pierwszy semestr nauki na Ignatianum.

Stypendium w wysokości 1000 zł/miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy, przeznaczane jest przez stypendystę na wydatki związane z kształceniem oraz na wydatki bieżące związane z zaspokajaniem potrzeb życiowych.

Aplikacje (wypełniony formularz wraz z listem uzasadniającym potrzebę przyznania stypendium) należy przesłać do piątku 12.11.2021 godz. 23.59 na adres fundacjaignatianum@ignatianum.edu.pl   

Darczyńcą inicjującym Stypendium „Effatha – Dobry Start” jest Studio A ze Stanów Zjednoczonych.

Pytania należy kierować na adres Biura Fundacji:  fundacjaignatianum@ignatianum.edu.pl   

Regulamin stypendium

Wniosek stypendium

Koncert Jan Paweł II – Brat naszego Boga

Fundacja Ignatianum wraz z Parafią św. Brata Alberta w Krakowie zaprasza  na koncert „Jan Paweł II – Brat naszego Boga”. Wydarzenie odbędzie się 16 października 2020 roku o godz. 20.00 w kościele parafialnym przy os. Dywizjonu 303 nr 63 w Krakowie-Nowej Hucie. Wstęp wolny. Koncert będzie wyemitowany na antenie Telewizji Trwam w niedzielę 25 października 2020 o godz. 13.45.

Koncert odbywa się pod patronatem honorowym ks. abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego oraz Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Koncertem tym uczcimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, 175. rocznicę urodzin w Igołomi pod Krakowem, Adam Chmielowskiego – św. Brata Alberta oraz  60. rocznicę Obrony Krzyża w Nowej Hucie.

Wystąpią: Gwiazdy koncertu: Eleni z Zespołem, Orkiestra Arte Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława Smydy, Chór OCTAVA ensemble pod kierownictwem Zygmunta Magiery, schola Frater Cantans. Soliści: Anna Sokołowska-Alabrudzińska, Marta Wilk, Sylwia Zelek, Michał Gasz, Marcin Jajkiewicz, Marcin Ogrodnik, Adam Rymarz. Narracja: Łukasz Lech, Krzysztof Ziemiec; Scenariusz i Reżyseria: Łukasz Lech.

Po zakończeniu koncertu zbierane będą datki na Parafialny Oddział Caritas.

W trakcie koncertu należy przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych: zakrywać usta i nos, zdezynfekować dłonie, zachować dystans społeczny.

Partnerzy koncertu: Tauron Dystrybucja S.A, Telewizja Trwam.

Mecenas Koncertu: Fundacja KGHM Polska Miedź.

Sponsorzy: Orlen OIL Sp. z o.o., Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Kopalnia Soli w Wieliczce, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny” w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w KrakowieMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Firma Handpol, Firma Partner Tele.com, sieć sklepów Kocyk, Cukiernia Antoni Adamek, Firma Event Light.

PARTNER:

SPONSOR:

Kredkobranie 2020

Kredkobranie

Dzieci i młodzież o polskich korzeniach, mieszkające na terenie dawnych Kresów potrzebują naszej pomocy w postaci przyborów szkolnych i materiałów plastycznych

Kredkobranie ma być odpowiedzią na te potrzeby a równocześnie ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z „Macierzy” pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc.

Mimo trwajacego stanu epidemii, przy zachowaniu wszelkich procedur, chcemy po raz kolejny pokazać ze nie zapominamy o naszych najmłodszych Rodakach na Kresach.

W akcję mogą się włączyć całe szkoły, poszczególne klasy, ale również środowiska i osoby indywidualne. Zebrane dary trafią do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.
Akcja trwa do końca września 2020. Dary można dostarczyć osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) lub przesłać pocztą lub kurierem.
Wpłat pieniężnych na rzecz akcji można dokonywać na konto nr 58 1750 0012 0000 0000 3880 7595 z dopiskiem KREDKOBRANIE. Zebrane pieniądze przekażemy na zakup darów oraz ich transport na Kresy.
Więcej informacji pod adresem kredkobranie@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie: 785-042-119
Akcję koordynuje: Tomasz Konturek

Kredkobranie jest zbiórką publiczną zarejestrowaną przez MSWiA pod numerem 2019/3386/OR

Kredkobranie_2020_plakat

Kredkobranie_regulamin akcji

Przekaż swoją darowiznę
Wszystkich którym los Fundacji Ignatianum i jej podopiecznych jest bliski, zachęcamy do przekazania swojej darowizny...
CZYTAJ WIĘCEJ
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013"Niech wszyscy usiłują mieć dobrą intencję... aby służyli i podobali się Boskiej Dobroci dla niej samej... i dla miłości i dobrodziejstw niezwykłych, którymi nas uprzedziła, raczej niż dla bojaźni kar lub nadziei nagród..."

Ignacy Loyola
maj 2023
P W Ś C P S N
« lut    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031