Statut

Statut Fundacji Ignatianum w Krakowie

1. Fundacja, dla której ustalono statut, została ustanowiona przez stanowiącą osobę prawną Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, która na podstawie przepisu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) od 1 października 2011 r. używa nazwy „Akademia Ignatianum w Krakowie”, zwana dalej także Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Tomaszem Kotem w kancelarii notarialnej w Krakowie, Rep A Nr 2790/2005, w dniu 15 marca 2005 r.

Akademia Ignatianum w Krakowie jest osobą prawną Kościoła na mocy umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych oddziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 727). Wszelkie uprawnienia zastrzeżone dla Fundatora w niniejszym statucie są wykonywane przez Rektora Akademii Ignatianum, działającego w imieniu Fundatora.

2. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Ignatianum” i dalej zwana jest Fundacją.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  1. Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami innych krajów.
  2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 2

1. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 206 z późn. zm.), w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) i innych właściwych przepisach prawa polskiego na podstawie postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundacja jest podmiotem praw i obowiązków oraz posiada zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w granicach obowiązującego prawa.

4. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.

5. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

6. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 7 statutu Fundacji.

7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

8. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność użyteczną w sferze zadań publicznych.

9. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

§ 3

Państwowy nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz inne organy państwowe, jeżeli właściwe przepisy tak stanowią.

 

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku zawierającym: nawę, siedzibę i godło Fundacji.

2. Fundacja używa także pieczątki podłużnej zawierającej: nazwę, adres oraz oznaczenie kont bankowych Fundacji.

3. Pieczęć okrągła i pieczątka podłużna są przechowywane przez prezesa Zarządu Fundacji.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

CELE I ZADANIA FUNDACJI

§ 6

Celem fundacji jest:

1) popieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i sportowej na rzecz rozwoju i demokracji w Polsce, zmian kulturowych, moralności społeczeństwa oraz zbliżenia narodów i państw,

2) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych,

4) udzielanie pomocy i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty,

5) wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery młodzieży uzdolnionej,

6) przygotowanie młodzieży akademickiej do podjęcia pracy, a także innych zadań intelektualnych, promowanie przedsiębiorczości.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w zakresie:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

6) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

9) wypoczynku dzieci i młodzieży;

10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

11) promocji i organizacji wolontariatu;

12) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł, z czego 1000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 9

1. Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów lub innych przysporzeń majątkowych,

2) subwencji osób trzecich,

3) ewentualnych dotacji i stypendiów państwowych, samorządowych, spółek i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji krajowych czy zagranicznych, a także osób fizycznych,

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

5) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych,

6) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

7) operacji finansowych,

8) zbiórek i imprez publicznych,

9) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 10

Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Kontrolnej Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Kontrolnej Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 11

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Zakres działalności gospodarczej:

– 47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

– 49.3. Pozostały transport lądowy pasażerski,

– 52.10.B. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

– 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

– 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

– 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

– 56.30.Z. Przygotowywanie i podawanie napojów,

– 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

– 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

– 68.20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

– 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem,

– 72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

– 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej,

– 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

– 78. Działalność związana z zatrudnieniem,

– 79.12.Z. Działalność organizatorów turystyki,

– 79.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

– 82.3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

– 85. Edukacja,

– 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

– 91.01. Działalność bibliotek i archiwów,

– 93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

4. Jednostki organizacyjne wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych środków własnych.

5. Jednostki organizacyjne są jednostkami Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

6. Decyzję o ustanowieniu jednostki organizacyjnej oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

7. Decyzję o likwidacji jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

8. Kierownik jednostki organizacyjnej jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z jej kierowaniem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

9. Kierownik jednostki organizacyjnej jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

10. Zakres działania jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika jednostki określa regulamin organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd Fundacji.

11. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (spółkę, zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego

12. Fundusz założycielski może być użyty do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji w części nie większej niż 20% jego wartości w chwili rejestracji.

13. Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają obowiązujące przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.

14. Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej pożytku publicznego.

ORGANY FUNDACJI

§ 12

1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji,

2) Komisja Kontrolna Fundacji.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Kontrolnej Fundacji.

§ 13

  1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od trzech do pięciu członków.
  2. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  4. Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
  5. Kadencja członków zarządu trwa cztery lata.
  6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, śmierci członka Zarządu albo wskutek odwołania.
  7. Fundator może odwołać każdego z członków Zarządu także przed upływem okresu kadencji.

 

§ 14

1. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia przynajmniej raz w kwartale i podejmuje decyzje w bieżących sprawach wynikających z realizacji zadań statutowych Fundacji.

2. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się notatki i archiwizuje w biurze Fundacji.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

5. Zarząd w drodze uchwały może ustanowić pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

6. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

7. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.

8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

– zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

– ustalanie wielkości zatrudnienia,

– nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

– uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

– realizacja programów działania Fundacji,

– realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami przedmiotowego statutu,

– uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem,

– występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmian w statucie lub likwidacji Fundacji.

9. Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może wystąpić do Fundatora o zgodę na połączenie z inną fundacją,

10. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

11. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator.

 

§ 15

Zarząd Fundacji składa coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji Komisji Kontrolnej Fundacji, która przekazuje je do rozpatrzenia i zatwierdzenia Fundatorowi.

 

§ 16

1. Komisja Kontrolna Fundacji jest organem kontroli Fundacji.

2. W skład Komisji Kontrolnej Fundacji wchodzi i przewodniczy jej działalności z urzędu każdorazowo Ekonom Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego oraz dwie osoby powołane przez Fundatora.

3. Kadencja członków Komisji Kontrolnej trwa cztery lata.

4. Komisja Kontrolna Fundacji podejmuje decyzje większością głosów przy obecności wszystkich członków.

5. Komisja Kontrolna Fundacji działa stale i powinna odbywać robocze posiedzenia przynajmniej raz w roku i następnie sporządzać sprawozdania, które należy archiwizować w biurze Fundacji.

6. Komisja Kontrolna Fundacji nadzoruje prace Zarządu Fundacji. W szczególności Komisja Kontrolna bada coroczne sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji.

7. Komisji Kontrolnej przysługuje prawo przedstawiania w każdym czasie Fundatorowi zastrzeżeń dotyczących działalności Zarządu Fundacji.

8. Członkowie Komisji Kontrolnej Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkiem Zarządu.

9. Członkowie Komisji Kontrolnej Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

ZMIANA STATUTU

§ 17

Zmiany statutu Fundacji, w tym w zakresie celów Fundacji, podejmuje Fundator z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. Fundator może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o likwidacji Fundacji.

2. Likwidatorami fundacji są członkowie Zarządu Fundacji.

3. Do obowiązków likwidatorów Fundacji należy w szczególności:

1) likwidacja majątku Fundacji i kont bakowych Fundacji,

2) powiadomienie zainteresowanych ministrów,

3) informowanie Fundatora o przebiegu i zakończeniu procesu likwidacji,

4) wykreślenie Fundacji z wszelkich właściwych rejestrów publicznych.

4. Nadzór nad likwidacją Fundacji sprawuje Komisja Kontrolna Fundacji.

 

§ 19

Środki finansowe oraz składniki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz Akademii Ignatianum.

Przekaż swoją darowiznę
Wszystkich którym los Fundacji Ignatianum i jej podopiecznych jest bliski, zachęcamy do przekazania swojej darowizny...
CZYTAJ WIĘCEJ
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013"Przezwycięż sam siebie, bo jeśli zwyciężysz sam siebie, osiągniesz w niebie jaśniejszy wieniec [chwały] niż ci, co mają łagodniejsze usposobienie..."

Ignacy Loyola
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31