[metaslider id=393]

Aktualności

Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Perspektywa wschodnioeuropejska

13-17 listopada 2023 roku odbędzie się Międzynarodowej Konferencji “Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Perspektywa wschodnioeuropejska”. Konferencja dofinansowana ze środków NATO w ramach programu Science for Peace and Security.

Głównymi organizatorami konferencji są Fundacja Ignatianum, Sumskiego Uniwersytetu Narodowego i Związek Miast Polskich. Partnerami konferencji są Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Centrum Kształcenia, Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Stowarzyszenie Alumni US State Department Exchange Programs, Cyber Academy Ukraine, Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Proxima Prima sp. z o.o., Brawo Art, Hotel Dobczyce, Restauracja Novum. Konferencje wspiera Urząd Miasta Krakowa, w którym odbędą się obrady konferencyjne.

W konferencji wezmą udział uczestnicy z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Prelegentami i uczestnikami są osoby działające w sferze bezpieczeństwa, w szczególności generałowie i pułkownicy wojska polskiego i ukraińskiego, przedstawiciele władz samorządowych Polski i Ukrainy, profesorowie uczelni Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele NATO oraz przedstawiciele organów administracji publicznej i władzy wykonawczej.

Na konferencji będą poruszone tematy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, cyber bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej w sferze bezpieczeństwa, innowacji w sferze bezpieczeństwa oraz projektów dotyczących bezpieczeństwa lokalnego.

Konferencja odbędzie się w Dobczycach (Hotel Dobczyce) i w Krakowie (Urząd Miasta Krakowa).

 

The International Conference „Exchange of experience in the field of security at the local level. Eastern European Perspective” will be held on November 13-17, 2023. The conference is co-financed by NATO as part of the Science for Peace and Security Program.

The main organizers of the conference are the Ignatianum Foundation, the Sumy National University, and the Association of Polish Cities. The conference partners are the Ignatianum University in Krakow, the Center for Education, Innovation and Knowledge Transfer of the Ignatianum University in Krakow, the US State Department Exchange Programs Alumni Association, Cyber Academy Ukraine, the Special Purpose Company of the Poznań University of Economics, Proxima Prima sp. z o. o., Brawo Art, Hotel Dobczyce, Novum Restaurant. The conferences are supported by the Krakow City Hall, where the conference proceedings will be held.

Participants from Poland, Ukraine, and Great Britain will attend the conference. The speakers and participants are people operating in the sphere of security, in particular generals and colonels of the Polish and Ukrainian armies, representatives of local government authorities in Poland and Ukraine, professors of universities in Poland, Ukraine, and Great Britain, representatives of the diplomatic corps, representatives of NATO and representatives of public administration bodies and the executive power.

The conference will cover the topics of critical infrastructure security, cyber security, international cooperation in the field of security, innovations in the field of security, and projects related to local security.

The conference will be held in Dobczyce (Hotel Dobczyce) and Krakow (Kraków City Hall).

 

 

Kredkobranie 2023 – 6. edycja zakończona

Zakończyliśmy 6. edycję Kredkobrania.

W trakcie tegorocznego Krekodbrania zebraliśmy ponad 110 tyś sztuk darów, przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, które trafiły do nas z ponad 530 szkół i instytucji z całej Polski. Wartość zebranych darów to ponad 1 mln zł. Dary trafią na Litwę a później na Ukrainę.

Dziekujemy za wszelkie wsparcie.

Więcej na stronie www.kredkobranie.pl i w naszych mediach społecznościowych

Historia dzieje się

Fundacja Ignatianum realizuje zadanie „Historia dzieje się”, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla społeczeństwa. Projekt realizowany jest w latach 2022-2024. Istotą projektu jest stworzenie nowoczesnego narzędzia w postaci programu telewizji internetowej z zakresu publicystyki historycznej z udziałem naukowców z różnych dyscyplin (historia, politologia, socjologia, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, nauki o bezpieczeństwie) przeznaczonego do emisji w mediach społecznościowych i do swobodnego wykorzystania jako komponent wykładowy oraz na lekcjach historii i WOS. W ramach projektu zostanie opracowane i przygotowanie 60 odcinków programu o długości ok. 30-minut. Ideą programu jest omówienie w każdym odcinku jakiegoś istotnego współcześnie zjawiska, bieżących wydarzeń przykuwających uwagę opinii publicznej lub odniesienie do przypadającej rocznicy z ukazaniem analogii historycznych, ich źródeł dziejowych lub rozwiązań problemu stosowanych w różnych momentach i różnych miejscach. Istotnym komponentem przedstawianego projektu, służącym wzmocnieniu walorów dydaktycznych programu, jest stworzenie narzędzi dydaktycznych w postaci pakietu ułatwiającego wykorzystanie stworzonego programu w dydaktyce na poziomie szkoły średniej oraz w dydaktyce akademickiej. Komponent zawierać będzie propozycje wykorzystania, przykładowe pytania do dyskusji, zestawienie terminów, postaci i wydarzeń poruszanych w programie, a także odniesienie do efektów kształcenia właściwych dla danego etapu nauki.

Odcinki dostępne są na kanale: Historia dzieje się

Nasz profil fb Historia dzieje się

Realizacja programu „Historia dzieje się!” jest sfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/537149/2021/2022, kwota finansowania 873 080 zł (całkowita wartość projektu).

Projekt Future4Refugees, 2022-2024

      

O PROJEKCIE:

„Wzmocnienie potencjału akademickiego i zatrudnienia ukraińskich młodych uchodźców poprzez zastosowanie kompetencji cyfrowych” (Future4Refugees, 2022-2024) to dwuletni projekt, w ramach, którego Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie (UWB) będzie działał w partnerstwie z polską Fundacją Ignatianum (Kraków).

Projekt „FUTURE4REFUGEES” rozwija wiedzę i umiejętności młodych ukraińskich migrantów przymusowych w wieku 15-18 lat w celu wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych do rozwoju osobistego i zawodowego, oraz do nauki. Projekt ma na celu łączyć młodych ludzi mieszkających w Czechach i w Polsce z lokalnym środowiskiem szkolnym i uniwersyteckim, przyczyniając się do rozwoju ich potencjału akademickiego i zawodowego.

Ogólnym celem projektu jest zaprojektowanie i przetestowanie metodologii hybrydowej (podejścia do uczenia się formalnego i nieformalnego), poszerzania wiedzy i umiejętności młodych ukraińskich migrantów przymusowych do stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu rozwiązywania rzeczywistych przypadków z różnych sfer życia ludzkiego. Działania łączą formalne i nieformalne uczenie się, biorąc pod uwagę praktyczne aspekty i specyfikę edukacji migrantów w tle.

Instytucje partnerskie opracują i przetestują metodykę szkolenia hybrydowego w oparciu o „Przewodnik wiedzy cyfrowej dla młodych uchodźców” oraz kurs online z udziałem 30 młodych migrantów przymusowych z Ukrainy oraz 10 edukatorów z Polski i Czech. W oparciu o zweryfikowaną metodologię i kurs online kolejnych 20 edukatorów zostanie przeszkolonych. Łącznie 230 młodych migrantów z Ukrainy wzmocni swoje praktyczne kompetencje cyfrowe.

Efektem projektu jest zestaw materiałów dydaktycznych w postaci Przewodnika oraz kursów MOOC (kursów dla młodych migrantów przymusowych i ich edukatorów) w 4 językach: angielskim, ukraińskim, polskim i czeskim. Opiera się na sprawdzonej metodologii łączącej formalne i nieformalne podejście do edukacji. Inne wyniki obejmują: 260 cyfrowych odznak i certyfikatów dla przeszkolonych młodych przymusowych migrantów i edukatorów; Strona internetowa; materiały informacyjne i konferencję.

Każdy z partnerów posiada szerokie sieci współpracy w swoich krajach, co pomoże w szerszym rozpowszechnianiu wyników i zachęcaniu wykorzystania zaprojektowanego MOOC oraz Przewodnika dla nauczycieli. Obaj partnerzy będą koordynować ze sobą realizację projektu w swoich krajach i plany taktyczne.

Fundacja Ignatianum zapewni ekspertyzy dotyczące nieformalnej pracy z uchodźcami. W tym celu przeprowadzi seminarium online, w którym z zaangażowaniem psychologów zwróci uwagę na podstawowe zagadnienia związane z pracą z uchodźcami. UWB będzie odpowiedzialny za opracowanie i uruchomienie MOOC dla młodzieży oraz jego pilotażowe przetestowanie i wdrożenie podczas pilotażu. Wdrożenia MOOC dla edukatorów będzie odbywać się przez Fundację Ignatianum. Obaj partnerzy zaoferują materiał i ogólny projekt kursów MOOC.

ABOUT PROJECT:

“Enhancement of Academic and Employment Potential of Ukrainian Young Refugees via Applied Digital Competences” (Future4Refugees, 2022-2024) it’s a 2-year project where the University of West Bohemia in Pilsen (UWB) will act in partnership with the Polish Ignatianum Foundation (Krakow).

The “FUTURE4REFUGEES” project develops the knowledge and skills of young Ukrainian forced migrants aged 15-18 to use modern digital technologies for personal, study, and professional growth. It connects young people residing in the Czech Republic and Poland with the local school and university environment, contributing to their academic and employment potential.

The overall project goal is to design and test the hybrid methodology (formal and non-formal learning approaches) of enhancing the knowledge and skills of young Ukrainian forced migrants to employ modern digital technologies to solve real-life cases from different spheres of human life. The activities combine formal and non-formal learning, considering practical aspects and the specifics of background migrant education.

The partner institutions will develop and pilot test the methodology of the hybrid training course based on the “Digital Knowledge Guide for Young Refugees” and an online course with the participation of 30 young forced migrants from Ukraine and 10 educators from Poland and Czech Republic. Based on a verified methodology and an online course, another 20 educators will be trained for multiplication. A total of 230 young Ukrainian migrants will strengthen their practical digital competencies.

The result of the project is a set of teaching materials shaped into a Guide and MOOCs (courses for young forced migrants and their educators) in 4 languages: English, Ukrainian, Polish and Czech. It is based on a verified methodology combining formal and non-formal educational approaches. Other outputs include: 260 digital badges and certificates for trained young forced migrants and educators; a website; dissemination materials and a conference.

Each of the partners has wide cooperation networks in their countries, which will help to disseminate the results wider and sustain the use of the designed MOOC and the Teaching Guide. Both partners will coordinate the project implementation in their countries and tactic plans with each other.

The Ignatianum Foundation will provide expertise on non-formal work with refugees. For this, it will conduct a webinar highlighting the core issues of working with refugees with psychologists’ engagement. The UWB will be responsible for developing and launching a MOOC for young people and its pilot testing and implementation during the pilot testing and implementation of a MOOC for educators – by the Ignatianum Foundation. Both partners will offer the material and the overall design for MOOCs.

 

 

Projekt Kids Lab for Sustainability

Informacje o projekcie

Program Erasmus Plus 

Akcja 2. Edukacja Szkolna. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Tytuł projektu:  Kids Lab for Sustainability – Dziecięce Laboratorium dla zrównoważonego rozwoju

Skrót tytułu: KidsLab4Sus

Nr grantu: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000034345

Okres realizacji: 2022-01-01 – 2024-06-30

Kwota dofinansowania: 262 898 EUR

W projekcie biorą udział:

Fundacja Ignatianum – koordynator projektu – Polska

Dublin City University – Irlandia

Libera Universita Maria SS. Assunta di Roma – LUMSA – Italia

Fondazione Politecnico di Milano – Italia

Universitat International de Catalunya – Hiszpania

Celami projektu są:

  1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez zaoferowanie nowego programu nauczania „STEAM – edukacja OUTDOOR dla zrównoważonego rozwoju” wraz ze wskazówkami dla edukatorów. Program zostanie opracowany jako uzupełnienie krajowej podstawy programowej, elastyczne narzędzie dla wszystkich edukatorów, opublikowany na stronie internetowej projektu jako OER.
  2. Zwiększenie kompetencji (i pewności siebie) nauczycieli przedszkolnych w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczenie im zestawu innowacyjnych materiałów dydaktycznych łączących ideę zrównoważonego rozwoju z podejściem STEAM i uczeniem się opartym na dociekaniu.
  3. Budowanie synergii i ułatwianie przepływu wiedzy pomiędzy szkolnictwem wyższym, przedszkolami i decydentami oświatowymi w celu zapewnienia większego na lokalny system przedszkolny.
  4. Kształcenie „liderów zmian” – nauczycieli przedszkolnych, którzy będą promować podejście STEAM do edukacji zrównoważonego rozwoju w swoim środowisku przedszkolnym i budować system wsparcia dla innowatorów, aby zapobiec kryzysowi emocjonalnemu i wypaleniu zawodowemu. Projekt ma na celu zwiększenie u nauczycieli poczucia inicjatywy, pewności siebie, elastyczności w nauczaniu, ale także ich kompetencji cyfrowych i umiejętności uczestniczenia w społeczności uczącej się.
  5. Podniesienie jakości szkoleń przed rozpoczęciem pracy w sektorze ECEC poprzez wprowadzenie modułu dotyczącego STEAM i zrównoważonego rozwoju do programów uniwersyteckich (jako blended learning, co czyni szkolenie bardziej atrakcyjnym, łącząc praktyczne doświadczenia z kursem online – podejście partycypacyjne z cyfrową, elastyczną metodologią). Projekt ma na celu opracowanie i upowszechnienie sprawdzonego w skali międzynarodowej podręcznika dla trenerów nauczycieli, zawierającego wskazówki dotyczące wprowadzania podejścia STEAM w celu kształtowania u dzieci zrównoważonych postaw wobec przyrody.

 

Strona projektu

Harmonogram wsparcia – rezultaty projektu

  1. Repozytorium zasobów „Outdoor STEAM activities” 2022-01-01 – 2022-06- 30
  2. Program zajęć dla przedszkola “Outdoor STEAM for sustainability” 2022-05-01 – 2023-02-28
  3. Program kształcenia nauczycieli ECEC na poziomie uniwersyteckim 2023-03-01 – 2023-07-31
  4. Kurs on-line “STEAM and SUSTAINABILITY TEACHING COMPETENCES” dla nauczycieli 2023-08-01- 2024-04-30
  5. Podręcznik do szkolenia nauczycieli “STEAM and Sustainability at the preschool 2023-09-01 – 2024-06-30

 

Wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu

Terminy planowanych wydarzeń

16.10.2022 Irlandia

16.10.2022 Rzym

16.10.2022 Barcelona

26.06. 2023 Kraków

26.04.2024 Mediolan

Przekaż swoją darowiznę
Wszystkich którym los Fundacji Ignatianum i jej podopiecznych jest bliski, zachęcamy do przekazania swojej darowizny...
CZYTAJ WIĘCEJ
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013"Niech wszyscy usiłują mieć dobrą intencję... aby służyli i podobali się Boskiej Dobroci dla niej samej... i dla miłości i dobrodziejstw niezwykłych, którymi nas uprzedziła, raczej niż dla bojaźni kar lub nadziei nagród..."

Ignacy Loyola
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031