[metaslider id=393]

Miesięczne archiwum: luty 2023

Projekt Future4Refugees, 2022-2024

      

O PROJEKCIE:

„Wzmocnienie potencjału akademickiego i zatrudnienia ukraińskich młodych uchodźców poprzez zastosowanie kompetencji cyfrowych” (Future4Refugees, 2022-2024) to dwuletni projekt, w ramach, którego Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie (UWB) będzie działał w partnerstwie z polską Fundacją Ignatianum (Kraków).

Projekt „FUTURE4REFUGEES” rozwija wiedzę i umiejętności młodych ukraińskich migrantów przymusowych w wieku 15-18 lat w celu wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych do rozwoju osobistego i zawodowego, oraz do nauki. Projekt ma na celu łączyć młodych ludzi mieszkających w Czechach i w Polsce z lokalnym środowiskiem szkolnym i uniwersyteckim, przyczyniając się do rozwoju ich potencjału akademickiego i zawodowego.

Ogólnym celem projektu jest zaprojektowanie i przetestowanie metodologii hybrydowej (podejścia do uczenia się formalnego i nieformalnego), poszerzania wiedzy i umiejętności młodych ukraińskich migrantów przymusowych do stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu rozwiązywania rzeczywistych przypadków z różnych sfer życia ludzkiego. Działania łączą formalne i nieformalne uczenie się, biorąc pod uwagę praktyczne aspekty i specyfikę edukacji migrantów w tle.

Instytucje partnerskie opracują i przetestują metodykę szkolenia hybrydowego w oparciu o „Przewodnik wiedzy cyfrowej dla młodych uchodźców” oraz kurs online z udziałem 30 młodych migrantów przymusowych z Ukrainy oraz 10 edukatorów z Polski i Czech. W oparciu o zweryfikowaną metodologię i kurs online kolejnych 20 edukatorów zostanie przeszkolonych. Łącznie 230 młodych migrantów z Ukrainy wzmocni swoje praktyczne kompetencje cyfrowe.

Efektem projektu jest zestaw materiałów dydaktycznych w postaci Przewodnika oraz kursów MOOC (kursów dla młodych migrantów przymusowych i ich edukatorów) w 4 językach: angielskim, ukraińskim, polskim i czeskim. Opiera się na sprawdzonej metodologii łączącej formalne i nieformalne podejście do edukacji. Inne wyniki obejmują: 260 cyfrowych odznak i certyfikatów dla przeszkolonych młodych przymusowych migrantów i edukatorów; Strona internetowa; materiały informacyjne i konferencję.

Każdy z partnerów posiada szerokie sieci współpracy w swoich krajach, co pomoże w szerszym rozpowszechnianiu wyników i zachęcaniu wykorzystania zaprojektowanego MOOC oraz Przewodnika dla nauczycieli. Obaj partnerzy będą koordynować ze sobą realizację projektu w swoich krajach i plany taktyczne.

Fundacja Ignatianum zapewni ekspertyzy dotyczące nieformalnej pracy z uchodźcami. W tym celu przeprowadzi seminarium online, w którym z zaangażowaniem psychologów zwróci uwagę na podstawowe zagadnienia związane z pracą z uchodźcami. UWB będzie odpowiedzialny za opracowanie i uruchomienie MOOC dla młodzieży oraz jego pilotażowe przetestowanie i wdrożenie podczas pilotażu. Wdrożenia MOOC dla edukatorów będzie odbywać się przez Fundację Ignatianum. Obaj partnerzy zaoferują materiał i ogólny projekt kursów MOOC.

ABOUT PROJECT:

“Enhancement of Academic and Employment Potential of Ukrainian Young Refugees via Applied Digital Competences” (Future4Refugees, 2022-2024) it’s a 2-year project where the University of West Bohemia in Pilsen (UWB) will act in partnership with the Polish Ignatianum Foundation (Krakow).

The “FUTURE4REFUGEES” project develops the knowledge and skills of young Ukrainian forced migrants aged 15-18 to use modern digital technologies for personal, study, and professional growth. It connects young people residing in the Czech Republic and Poland with the local school and university environment, contributing to their academic and employment potential.

The overall project goal is to design and test the hybrid methodology (formal and non-formal learning approaches) of enhancing the knowledge and skills of young Ukrainian forced migrants to employ modern digital technologies to solve real-life cases from different spheres of human life. The activities combine formal and non-formal learning, considering practical aspects and the specifics of background migrant education.

The partner institutions will develop and pilot test the methodology of the hybrid training course based on the “Digital Knowledge Guide for Young Refugees” and an online course with the participation of 30 young forced migrants from Ukraine and 10 educators from Poland and Czech Republic. Based on a verified methodology and an online course, another 20 educators will be trained for multiplication. A total of 230 young Ukrainian migrants will strengthen their practical digital competencies.

The result of the project is a set of teaching materials shaped into a Guide and MOOCs (courses for young forced migrants and their educators) in 4 languages: English, Ukrainian, Polish and Czech. It is based on a verified methodology combining formal and non-formal educational approaches. Other outputs include: 260 digital badges and certificates for trained young forced migrants and educators; a website; dissemination materials and a conference.

Each of the partners has wide cooperation networks in their countries, which will help to disseminate the results wider and sustain the use of the designed MOOC and the Teaching Guide. Both partners will coordinate the project implementation in their countries and tactic plans with each other.

The Ignatianum Foundation will provide expertise on non-formal work with refugees. For this, it will conduct a webinar highlighting the core issues of working with refugees with psychologists’ engagement. The UWB will be responsible for developing and launching a MOOC for young people and its pilot testing and implementation during the pilot testing and implementation of a MOOC for educators – by the Ignatianum Foundation. Both partners will offer the material and the overall design for MOOCs.

 

 

Przekaż swoją darowiznę
Wszystkich którym los Fundacji Ignatianum i jej podopiecznych jest bliski, zachęcamy do przekazania swojej darowizny...
CZYTAJ WIĘCEJ
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013"Przezwycięż sam siebie, bo jeśli zwyciężysz sam siebie, osiągniesz w niebie jaśniejszy wieniec [chwały] niż ci, co mają łagodniejsze usposobienie..."

Ignacy Loyola
luty 2023
P W Ś C P S N
« paź   maj »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728